Update: 04/10/2018

1. Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die Strong and Bold BVBA, met maatschappelijke zetel te 3583 Paal-Beringen, Driesstraat 77 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer RPR Antwerpen 0634.787.695 afsluit met haar klanten voor de levering van diensten.

1.2. De klant aanvaardt uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de inhoud van onderhavige algemene voorwaarden, zoals deze onder meer steeds raadpleegbaar zijn op de website van Strong and Bold (www.strongandbold.be) en aanvaardt hierdoor te zijn gebonden in haar contractuele relatie met Strong and Bold, met uitsluiting van enige andere voorwaarden, zoals de eigen inkoop- of factuurvoorwaarden van de klant.

2. Totstandkoming van een overeenkomst

2.1. Een overeenkomst tussen Strong and Bold en de klant komt tot stand wanneer de klant een door Strong and Bold opgemaakte offerte heeft aanvaard, door ondertekening of door bevestiging per mail. Het aanbod tot contracteren en de specifieke voorwaarden daartoe zoals vermeld in de offerte, is slechts geldig en kan slechts worden aanvaard, binnen de termijn die in de offerte is voorzien of, bij gebreke daaraan, in elk geval slechts binnen de 90 dagen nadat Strong and Bold de offerte aan de klant heeft bezorgd.

2.2. Elke wijziging die de klant zou voorstellen of vragen aan een door Strong and Bold uitgebrachte offerte, dient te worden aanzien als een verwerping van de offerte en een nieuw aanbod tot contracteren uitgebracht door de klant. Dergelijk aanbod tot contracteren zal pas leiden tot een contractueel bindende overeenkomst voor Strong and Bold indien zij deze uitdrukkelijk heeft aanvaard.

2.3. Indien Strong and Bold voor de levering van bepaalde diensten geen offerte aan de klant zou aanbieden, komt de overeenkomst tot stand op het ogenblik dat Strong and Bold de werkzaamheden op verzoek van de klant heeft aangevat.

3. Uitvoering van een overeenkomst

3.1. Elke verbintenis die Strong and Bold aangaat ten aanzien van de klant betreft een inspanningsverbintenis, tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen. Indien Strong and Bold een termijn heeft afgesproken met de klant om bepaalde diensten te leveren, dan is deze niet bindend voor Strong and Bold, doch zal zij zich wel inspannen om de afgesproken diensten binnen deze termijn te leveren.

3.2. Tenzij anders overeengekomen, worden de diensten van Strong and Bold vergoed tegen een vast uurtarief per categorie. Het uurtarief is 85 euro voor alle diensten.

4. Duur en beëindiging van een overeenkomst

4.1. Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen tussen Strong and Bold en de klant, is elke overeenkomst die Strong and Bold en de klant aangaan maandelijks opzegbaar.

4.2. Elke overeenkomst die Strong and Bold en de klant aangaan wordt van rechtswege beëindigd in geval van faillissement van de andere partij.

4.3. Einde overeenkomst door niet betaling: bepalingen uit artikel 7.4 algemene voorwaarden.

5. Aansprakelijkheidsbeperking

5.1. Behoudens haar opzettelijke of zware fout is Strong and Bold niet aansprakelijk voor enige fout of nalatigheid bij de uitvoering van de overeenkomsten met de klant. De klant is als enige verantwoordelijk voor de correcte en tijdige aanlevering van haar eigen informatie en vrijwaart Strong and Bold voor aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik door de klant van de diensten geleverd door Strong and Bold en/of uit de niet-naleving door de klant van enige verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst tussen Strong and Bold en de klant. Deze verplichting tot vrijwaring blijft ook na de beëindiging van de overeenkomst van kracht.

5.2. Strong and Bold zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke en bewezen schade voortvloeiend haar verplichtingen uit hoofde van de geleverde diensten, met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen.

5.3. Strong and Bold is in geen geval aansprakelijk voor onrechtstreekse schade van de klant zoals, maar niet beperkt tot, een verlies aan omzet en winst, verlies van klanten, verlies aan marktwaarde en reputatie, verlies aan informatie en gegevens, ….

5.4. In elk geval is de aansprakelijkheid van Strong and Bold beperkt tot het bedrag, exclusief BTW, gelijk aan de waarde van de facturen van de laatste drie maanden. Deze beperking geldt per schadegeval of per serie van schadegevallen die uit dezelfde oorzaak voortvloeien.

5.5. Strong and Bold zal niet aansprakelijk zijn in geval zij door overmacht wordt verhinderd om haar verbintenissen uit te voeren. Als overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, aanzien: sociale conflicten, onderbrekingen van het elektriciteitsnetwerk (black-out), onderbrekingen van het telecommunicatienetwerk, onbeschikbaarheid van webhosts of sociale media, …..

5.6. Alle rechtsvorderingen van de klant tegenover Strong and Bold, aanspraken op schadevergoedingen daaronder begrepen, vervallen één jaar nadat de betreffende vordering is ontstaan.

 

6. Verwerken van persoonsgegevens

6.1. In het kader van de diensten die Strong and Bold levert aan de klant, zal de klant mogelijk persoonsgegevens ter beschikking stellen van Strong and Bold (bv. e-maillijsten) die beschermd zijn overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (of een gelijkaardige buitenlandse wetgeving). De klant erkent als enige verantwoordelijk te zijn voor de verwerking van deze persoonsgegevens in de zin van deze wet en zal Strong and Bold vrijwaren voor enige vorderingen die de betrokkene tegen haar zou instellen, dan wel voor enige sancties die van overheidswege aan Strong and Bold zouden worden opgelegd m.b.t. de door de klant verwerkte persoonsgegevens.

6.2. Strong and Bold verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de persoonsgegevens die haar door de klant ter beschikking zouden worden gesteld om haar diensten te leveren, strikt vertrouwelijk te houden en er de grootste zorg voor te dragen dat deze veilig worden bewaard. Strong and Bold zal ook op geen enkele andere wijze gebruik maken van de door de klant ter beschikking gestelde persoonsgegevens.

7. Betalingsvoorwaarden

7.1. Tenzij anders werd overeengekomen, zijn facturen betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Facturen worden elektronisch aan de klant bezorgd, maar kunnen ook per post bezorgd worden op aanvraag.

7.2. Indien de klant niet binnen de 7 werkdagen na de verzending van de factuur haar protest met betrekking tot deze factuur aan Strong and Bold meedeelt, aanvaardt zij onherroepelijk en integraal de factuur en de erin vermelde bedragen en geleverde diensten.

7.3. Indien de factuur op de vervaldatum niet is betaald, dan is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een contractuele verwijlinterest verschuldigd aan de interestvoet bepaald door de Minister van Financiën in uitvoering van artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. In dat geval is de klant eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro.

7.4. Van zodra één factuur onbetaald blijft op de vervaldag, worden onmiddellijk alle facturen opeisbaar, met inbegrip van deze waarvan de vervaldag nog niet is bereikt. Strong and Bold heeft in het geval een factuur onbetaald blijft op de vervaldag, tevens het recht om al haar prestaties op te schorten tot alle opeisbare facturen integraal werden betaald en kan desgevallend, indien de betalingsachterstand meer dan 30 dagen aanhoudt, de overeenkomst onmiddellijk beëindigen zonder enige schadevergoeding aan de klant te zijn verschuldigd.

8. Niet-exclusiviteit

Tenzij anders zou zijn overeengekomen tussen Strong and Bold en de klant, houdt het afsluiten van een overeenkomst tussen Strong and Bold en de klant niet in dat Strong and Bold, binnen het activiteitendomein van de klant, uitsluitend aan de klant diensten zou mogen leveren. De klant erkent uitdrukkelijk dat het Strong and Bold vrij staat om aan (zelfs rechtstreekse) concurrenten van de klant diensten te leveren. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant om, desgevallend, voorafgaand aan het afsluiten van een overeenkomst met Strong and Bold na te gaan of Strong and Bold tevens diensten levert aan door de klant te identificeren concurrenten.

9. Overdracht van overeenkomsten

Het is de klant niet toegestaan om haar contractuele verbintenissen ten aanzien van Strong and Bold, noch geheel, noch gedeeltelijk aan een derde over te dragen, zonder de voorafgaande toestemming van Strong and Bold.

10. Nietigheid van een beding

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de overige bepalingen van de algemene voorwaarden die onverminderd van toepassing blijven.

11. Geen afstand

Indien Strong and Bold zich niet onmiddellijk zou beroepen op één van de mogelijke remedies die onderhavige algemene voorwaarden of de toepasselijke wetgeving haar zouden bieden, dan houdt dit geen afstand in van dergelijke mogelijkheid.

12. Kennigsgevingen

12.1. Elke kennisgeving of mededeling zoals voorzien in deze algemene voorwaarden, kan geldig gebeuren op schriftelijke wijze (bv. per gewone post, aangetekend, per fax, per drager), dan wel op elektronische wijze via e-mail. Kennisgevingen per e-mail ten aanzien van Strong and Bold kunnen geldig gebeuren indien zij zijn gezonden aan info@strongandbold.be. Kennisgevingen aan elk ander e-mailadres (zoals van een medewerker van Strong and Bold), zijn pas geldig voor zover de ontvanger uitdrukkelijk de ontvangst ervan heeft bevestigd. Kennisgevingen per e-mail ten aanzien van de klant kunnen geldig gebeuren indien zij zijn gezonden aan het e-mailadres dat de klant hiervoor aan Strong and Bold heeft opgegeven, dan wel via het e-mailadres dat Strong and Bold gewoonlijk gebruikt voor haar contacten met de klant.

12.2. De klant verbindt zich ertoe om elke wijziging van naam, juridische vorm, postadres, elektronisch adres e.d. steeds onmiddellijk aan Strong and Bold mee te delen. Tot zolang dergelijke kennisgeving niet is gebeurd, kan Strong and Bold op geldige wijze kennisgevingen doen aan de haar voorheen bekende gegevens van de klant.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

13.1. De contractuele relatie tussen Strong and Bold en de klant wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

13.2. Uitsluitend de hoven en rechtbanken van het rechtsgebied waarin de zetel van Strong and Bold is gevestigd, zijn bevoegd om uitspraak te doen over enig geschil met betrekking tot de contractuele relatie tussen Strong and Bold en de klant.

14. Hosting, overname website en development

14.1. De klant erkent dat Strong and Bold voor het hosten van de door haar ontwikkelde websites, of voor de websites die de klant aanbrengt en ontwikkeld werden door derden, een beroep dient te doen op een externe provider van hosting. Strong and Bold is niet aansprakelijk voor de gebeurlijke onbeschikbaarheid van de hosting of enige andere fout of nalatigheid van deze externe provider waardoor de website van de klant onbeschikbaar of niet functioneel zou zijn of waardoor de klant enige schade zou lijden. Strong and Bold draagt wel elk vrijwaringsrecht dat zij ten aanzien van deze externe provider zou hebben, over aan de klant zodat de klant desgevallend de externe provider rechtstreeks kan aanspreken. Op verzoek van de klant deelt Strong and Bold aan de klant de voorwaarden mee die toepasselijk zijn op de diensten geleverd door de externe provider.

14.2. Op verzoek van de klant kan Strong and Bold het beheer overnemen van een website die door een derde partij werd ontwikkeld. In dat geval is Strong and Bold niet aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze derde partij werden begaan bij de ontwikkeling van deze website (bv. bugs door fouten) en die zouden lijden tot een gebrekkige werking van de website tijdens het beheer waargenomen door Strong and Bold (bv. verlies aan data, veiligheidslekken, foutberichten).

14.3. Bij de ontwikkeling van websites zal Strong and Bold de regels van de kunst naleven teneinde de nodige veiligheidsmaatregelen te voorzien. Strong and Bold zal niet aansprakelijkheid zijn indien de website desondanks onbeschikbaar of niet functioneel zou worden door toedoen van een (poging tot) hacking. De klant erkent dat hij zich desgevallend moet verzekeren voor de schadelijke gevolgen die dergelijke (criminele) feiten tot gevolg zouden hebben voor haar bedrijfsprocessen, beheerde klant- en persoonsgegevens en andere data.

15. Vertrouwelijkheid

15.1. Naast hetgeen in het Algemeen Deel reeds werd bepaald over het vertrouwelijk houden van persoonsgegevens, verbindt Strong and Bold er zich toe om de vertrouwelijke informatie die zij van de klant zou ontvangen met betrekking tot diens essentiële bedrijfsprocessen en strategieën, strikt vertrouwelijk te houden. De klant verbindt zich ertoe om Strong and Bold duidelijk in te lichten wanneer de informatie die zij meedeelt aan Strong and Bold dergelijke vertrouwelijke informatie is die met een bijzondere zorg dient te worden behandeld.

15.2. Indien Strong and Bold tevens voor een concurrent van de klant zou optreden, zal Strong and Bold er bovendien op toezien dat – in de mate van het mogelijke – andere personen voor beide klanten werken.

16. Marketingdiensten

16.1. Strong and Bold kan op verzoek van de klant diens aanwezigheid op sociale media (bv. Twitter, Facebook) beheren door hierop volgens gemaakte afspraken berichten te plaatsen. De klant erkent dat Strong and Bold hierbij afhankelijk is van de voorwaarden en de beschikbaarheid van deze sociale media, waarvoor zij geen enkele verantwoordelijkheid kan dragen.

16.2. Strong and Bold draagt de grootste zorg om deze berichten correct te plaatsen, maar is niet aansprakelijk voor gebeurlijke gevolgen van het (kortstondig) verkeerdelijk plaatsen van berichten, zoals imagoschade of vorderingen van derden.

16.3. In het kader van e-commerce of mailing opdrachten die Strong and Bold voor de klant uitvoert of organiseert, draagt Strong and Bold de grootste zorg om deze opdrachten correct uit te voeren. Strong and Bold is echter niet aansprakelijk voor gebeurlijke gevolgen van eventuele fouten of nalatigheden begaan in de uitvoering van deze opdrachten.

17. Voorafbetaling

Strong and Bold kan op verzoek van de klant diens zichtbaarheid op internet verhogen door het kopen van mediaruimte bij diverse publishers (bvb. Pebble Media, Facebook). In afwijking van de normale betalingstermijnen, verbindt de klant zich ertoe om het budget dat Strong and Bold voor het leveren van deze diensten ter beschikking wordt gesteld, integraal vooraf te betalen, aangezien Strong and Bold deze mediaruimte vaak vooraf dient te betalen aan de diverse publishers.

18. Wijziging van de algemene voorwaarden

18.1. Strong and Bold behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en deze vervolgens op haar website beschikbaar te stellen, waarbij Strong and Bold steeds aan de hand van een datum de inwerkingtreding van de gewijzigde algemene voorwaarden zal aangeven. De datum van inwerkingtreding kan ten vroegste de datum zijn waarop de gewijzigde algemene voorwaarden op de website van Strong and Bold worden geplaatst.

18.2. De klant wordt geacht in te stemmen met de gewijzigde algemene voorwaarden indien deze zich niet binnen de 30 dagen na de datum van inwerkingtreding ervan heeft verzet tegen de inwerkingtreding van de gewijzigde algemene voorwaarden. In geval van verzet blijft de vorige versie van de algemene voorwaarden van toepassing op de contractuele relatie tussen die klant en Strong and Bold, maar heeft Strong and Bold de mogelijkheid om binnen de 30 dagen na ontvangst van het verzet van de klant, de samenwerking met de klant onmiddellijk stop te zetten met recht op facturatie van de op dat ogenblik reeds geleverde diensten en zonder dat enige schadevergoeding aan de klant is verschuldigd.

18.3. Strong and Bold publiceert bij elke aanpassing van zijn algemene voorwaarden deze aanpassing op zijn website www.strongandbold.be.