Update: 09/11/2019

1. Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die BE BOLD BV, met maatschappelijke zetel te 3511 Hasselt, Grote Baan 115 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer RPR Antwerpen 0729.989.732, hierna genoemd ‘Leverancier’, afsluit met haar klanten, hierna genoemd ‘Opdrachtgever’ voor de levering van diensten.

1.2. De Opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de inhoud van onderhavige algemene voorwaarden, zoals deze onder meer steeds raadpleegbaar zijn op de website van de Leverancier (www.strongandbold.be) en aanvaardt hierdoor te zijn gebonden in haar contractuele relatie met de Leverancier, met uitsluiting van enige andere voorwaarden, zoals de eigen inkoop- of factuurvoorwaarden van de Opdrachtgever.

2. Totstandkoming van een overeenkomst

2.1. Een overeenkomst tussen De Leverancier en de Opdrachtgever komt tot stand wanneer de Opdrachtgever een door De Leverancier opgemaakte offerte heeft aanvaard, door ondertekening of door bevestiging per mail. Het aanbod tot contracteren en de specifieke voorwaarden daartoe zoals vermeld in de offerte, is slechts geldig en kan slechts worden aanvaard, binnen de termijn die in de offerte is voorzien of, bij gebreke daaraan, in elk geval slechts binnen de 90 dagen nadat De Leverancier de offerte aan de Opdrachtgever heeft bezorgd.

2.2. Elke wijziging die de Opdrachtgever zou voorstellen of vragen aan een door De Leverancier uitgebrachte offerte, dient te worden aanzien als een verwerping van de offerte en een nieuw aanbod tot contracteren uitgebracht door de Opdrachtgever. Dergelijk aanbod tot contracteren zal pas leiden tot een contractueel bindende overeenkomst voor De Leverancier indien zij deze uitdrukkelijk heeft aanvaard.

2.3. Indien De Leverancier voor de levering van bepaalde diensten geen offerte aan de Opdrachtgever zou aanbieden, komt de overeenkomst tot stand op het ogenblik dat De Leverancier de werkzaamheden op verzoek van de Opdrachtgever heeft aangevat.

 

 

3. Uitvoering van een overeenkomst

3.1. Elke verbintenis die De Leverancier aangaat ten aanzien van de Opdrachtgever betreft een inspanningsverbintenis, tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen. Indien De Leverancier een termijn heeft afgesproken met de Opdrachtgever om bepaalde diensten te leveren, dan is deze niet bindend voor De Leverancier, doch zal zij zich wel inspannen om de afgesproken diensten binnen deze termijn te leveren.

3.2. Tenzij anders overeengekomen, worden de diensten van De Leverancier vergoed tegen een vast uurtarief per categorie. Het uurtarief is 95 euro voor alle diensten.

3.3. Ruildeals zullen altijd als ondergeschikt aanzien worden t.o.v. betalende opdrachten. De Leverancier kan dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet tijdig uitvoeren van bepaalde ruilopdrachten als de planning dit niet toelaat.

4. Duur en beëindiging van een overeenkomst

4.1. Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen tussen De Leverancier en de Opdrachtgever, is elke overeenkomst die De Leverancier en de Opdrachtgever aangaan maandelijks opzegbaar na een minimum startperiode van 3 maanden.

4.2. Elke overeenkomst die De Leverancier en de Opdrachtgever aangaan wordt van rechtswege beëindigd in geval van faillissement van de andere partij.

4.3. Einde overeenkomst door niet-betaling: bepalingen uit artikel 9.4 algemene voorwaarden.

5. Beroep op derden

5.1. Voor bepaalde diensten werkt de Leverancier samen met gespecialiseerde partners (o.a. voor hosting, website development, Google ads en social media beheer). Een beschrijving van de garanties en de aansprakelijkheid van deze partners zijn opvraagbaar.

5.2. Op vraag van de Opdrachtgever kan de Leverancier het beheer overnemen van diensten of software die door een derde partij werden geleverd of ontwikkeld. De Leverancier kan nooit verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor eventuele fouten die door deze derde partij worden begaan.

5.3. Op vraag van de Opdrachtgever kan de Leverancier zijn oplossingen koppelen aan andere systemen beheerd door de Opdrachtgever of een derde partij. De Leverancier kan nooit verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor onbeschikbaarheid van of fouten direct of indirect veroorzaakt door dergelijke externe systemen.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Behoudens haar opzettelijke of zware fout is De Leverancier niet aansprakelijk voor enige fout of nalatigheid bij de uitvoering van de overeenkomsten met de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is als enige verantwoordelijk voor de correcte en tijdige aanlevering van haar eigen informatie en vrijwaart De Leverancier voor aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik door de Opdrachtgever van de diensten geleverd door De Leverancier en/of uit de niet-naleving door de Opdrachtgever van enige verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst tussen De Leverancier en de Opdrachtgever. Deze verplichting tot vrijwaring blijft ook na de beëindiging van de overeenkomst van kracht.

6.2. De Leverancier zal ten opzichte van de Opdrachtgever enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke en bewezen schade voortvloeiend haar verplichtingen uit hoofde van de geleverde diensten, met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen.

6.3. De Leverancier is in geen geval aansprakelijk voor onrechtstreekse schade van de Opdrachtgever zoals, maar niet beperkt tot, een verlies aan omzet en winst, verlies van klanten, verlies aan marktwaarde en reputatie, verlies aan informatie en gegevens, ….

6.4. In elk geval is de aansprakelijkheid van De Leverancier beperkt tot het bedrag, exclusief BTW, gelijk aan de waarde van de facturen van de laatste drie maanden. Deze beperking geldt per schadegeval of per serie van schadegevallen die uit dezelfde oorzaak voortvloeien.

6.5. De Leverancier zal niet aansprakelijk zijn in geval zij door overmacht wordt verhinderd om haar verbintenissen uit te voeren. Als overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, aanzien: sociale conflicten, onderbrekingen van het elektriciteitsnetwerk (black-out), onderbrekingen van het telecommunicatienetwerk, onbeschikbaarheid van webhosts of sociale media, …..

6.6. Alle rechtsvorderingen van de Opdrachtgever tegenover De Leverancier, aanspraken op schadevergoedingen daaronder begrepen, vervallen één jaar nadat de betreffende vordering is ontstaan.

6.7 Bij misbruik van de diensten door De Opdrachtgever of derden, houdt De Leverancier zich het recht voor om de toegang tot de diensten tijdelijk dan wel permanent te weigeren aan de Opdrachtgever.

7. Intellectuele eigendommen

7.1. Alle rechten op werken ontwikkeld door de Opdrachtgever, voorgaand aan of buiten deze Overeenkomst, blijven eigendom van de Opdrachtgever.

7.2. Alle rechten op werken die door de Leverancier zijn ontwikkeld, voorgaand aan of buiten deze Overeenkomst, blijven te allen tijde eigendom van de Leverancier.

7.3. De Leverancier verstrekt aan de Opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op alle werken die zij in het kader van de Overeenkomst voor de Opdrachtgever heeft ontwikkeld, inclusief de werken van derden waarop de Leverancier een gebruiksrecht heeft verkregen en die onontbeerlijk zijn voor het functioneren.

7.4. Op het einde van de Overeenkomst draagt de Leverancier alle rechten met betrekking tot de werken die de Leverancier specifiek voor de Opdrachtgever ontwikkelde over aan deze laatste, de Opdrachtgever verstrekt aan de Leverancier een eeuwigdurende, royalty-vrije licentie aangaande deze werken, de Leverancier het recht om deze werken verder te gebruiken in het kader van de bedrijfsvoering van de Leverancier, alsook voor het leveren van diensten aan huidige en toekomstige klanten van de Leverancier, en dit in de meest ruime zin.

7.5. Met werken wordt onder andere bedoeld: alle binnen het kader van deze overeenkomst geproduceerde teksten, grafische elementen, foto’s, ontwerpen, logo’s, multimedia, audiovisueel materiaal, “look & feel” van een website of ander werk, documentatie, flowcharts, tekeningen, specificaties, handleidingen en andere documenten, code, kennis, computerprogramma’s met inbegrip, maar zonder limitatie van broncode zowel in leesbare als in machinetaal, programmabestanden, databestanden, programma- en systeemlogica, interfaces, algoritmes, systeemontwerp en concepten, samen met de methodes en processen gerelateerd aan zulke programma’s, …

8. Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

8.1. De Opdrachtgever blijft gedurende de uitvoering van de Overeenkomst verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en dient de Leverancier op de hoogte te brengen en te allen tijde te houden van eventuele verplichtingen die een impact kunnen hebben op de dienstverlening van de Leverancier.

8.2. De Leverancier behandelt verkregen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en zal op geen enkele andere wijze gebruik maken van de door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde persoonsgegevens.

8.3. Indien het resultaat van de diensten die de Leverancier levert aan de Opdrachtgever de mogelijkheid biedt tot het verwerken van persoonsgegevens, dient de Opdrachtgever zich te houden aan de wettelijke bepalingen te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG – GDPR) en de rechten van personen wiens gegevens worden verwerkt te respecteren.

8.4. De Leverancier verbindt er zich toe om informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt en zij van de Opdrachtgever heeft ontvangen strikt vertrouwelijk te behandelen.

9. Betalingsvoorwaarden

9.1. Tenzij anders werd overeengekomen, zijn facturen voor maandelijks terugkerende opdrachten betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Facturen voor workshops, brainstorms, kick-off sessies of andere eenmalige afspraken zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. Facturen worden elektronisch aan de Opdrachtgever bezorgd, maar kunnen ook per post bezorgd worden op aanvraag.

9.2. Indien de Opdrachtgever niet binnen de 7 werkdagen na de verzending van de factuur haar protest met betrekking tot deze factuur aan De Leverancier meedeelt, aanvaardt zij onherroepelijk en integraal de factuur en de erin vermelde bedragen en geleverde diensten.

9.3. Indien de factuur op de vervaldatum niet is betaald, dan is de Opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een contractuele verwijlinterest verschuldigd aan de interestvoet bepaald door de Minister van Financiën in uitvoering van artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. In dat geval is de Opdrachtgever eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro.

9.4. Van zodra één factuur onbetaald blijft op de vervaldag, worden onmiddellijk alle facturen opeisbaar, met inbegrip van deze waarvan de vervaldag nog niet is bereikt. De Leverancier heeft in het geval een factuur onbetaald blijft op de vervaldag, tevens het recht om al haar prestaties op te schorten tot alle opeisbare facturen integraal werden betaald en kan desgevallend, indien de betalingsachterstand meer dan 30 dagen aanhoudt, de overeenkomst onmiddellijk beëindigen zonder enige schadevergoeding aan de Opdrachtgever te zijn verschuldigd.

9.5. Indien de Leverancier voor de uitvoering van de opdracht derden inschakelt (Google, Facebook, …) zullen de kosten die door deze derden worden aangerekend steeds volledig, met een minimale marge van 2,5%, aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. De Leverancier is gerechtigd een (periodiek) voorschot op deze kosten te vragen of deze volledig of gedeeltelijk voor te factureren.

 

9.6. Voor workshops geldt dat de boeking pas bevestigd is bij betaling van het voorschot van 30% op de afgesproken basisprijs. Kostenloos annuleren kan tot 2 weken vooraf.

 

9.7. Bij annulatie van brainstorms, kick-off sessies, in-house consultancy of andere opdrachten die meer dan 2 uur beslaan, minder dan 1 week voor de voorziene datum, geldt dat de Leverancier de werken zo goed mogelijk uitvoert van op afstand binnen het voorziene tijdslot en het volledige bedrag dan ook gefactureerd zal worden.

 

10. Niet-exclusiviteit

Tenzij anders zou zijn overeengekomen tussen De Leverancier en de Opdrachtgever, houdt het afsluiten van een overeenkomst tussen De Leverancier en de Opdrachtgever niet in dat De Leverancier, binnen het activiteitendomein van de Opdrachtgever, uitsluitend aan de Opdrachtgever diensten zou mogen leveren. De Opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat het De Leverancier vrij staat om aan (zelfs rechtstreekse) concurrenten van de Opdrachtgever diensten te leveren. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om, desgevallend, voorafgaand aan het afsluiten van een overeenkomst met De Leverancier na te gaan of De Leverancier tevens diensten levert aan door de Opdrachtgever te identificeren concurrenten.

11. Overdracht van overeenkomsten

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om haar contractuele verbintenissen ten aanzien van De Leverancier, noch geheel, noch gedeeltelijk aan een derde over te dragen, zonder de voorafgaande toestemming van De Leverancier.

12. Nietigheid van een beding

Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de overige bepalingen van de algemene voorwaarden die onverminderd van toepassing blijven.

13. Geen afstand

Indien De Leverancier zich niet onmiddellijk zou beroepen op één van de mogelijke remedies die onderhavige algemene voorwaarden of de toepasselijke wetgeving haar zouden bieden, dan houdt dit geen afstand in van dergelijke mogelijkheid.

14. Kennigsgevingen

14.1. Elke kennisgeving of mededeling zoals voorzien in deze algemene voorwaarden, kan geldig gebeuren op schriftelijke wijze (bv. per gewone post, aangetekend, per fax, per drager), dan wel op elektronische wijze via e-mail. Kennisgevingen per e-mail ten aanzien van De Leverancier kunnen geldig gebeuren indien zij zijn gezonden aan [email protected] Kennisgevingen aan elk ander e-mailadres (zoals van een medewerker van De Leverancier), zijn pas geldig voor zover de ontvanger uitdrukkelijk de ontvangst ervan heeft bevestigd. Kennisgevingen per e-mail ten aanzien van de Opdrachtgever kunnen geldig gebeuren indien zij zijn gezonden aan het e-mailadres dat de Opdrachtgever hiervoor aan De Leverancier heeft opgegeven, dan wel via het e-mailadres dat De Leverancier gewoonlijk gebruikt voor haar contacten met de Opdrachtgever.

 

 

 

14.2. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe om elke wijziging van naam, juridische vorm, postadres, elektronisch adres e.d. steeds onmiddellijk aan De Leverancier mee te delen. Tot zolang dergelijke kennisgeving niet is gebeurd, kan De Leverancier op geldige wijze kennisgevingen doen aan de haar voorheen bekende gegevens van de Opdrachtgever.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

15.1. De contractuele relatie tussen De Leverancier en de Opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

15.2. Uitsluitend de hoven en rechtbanken van het rechtsgebied waarin de zetel van De Leverancier is gevestigd, zijn bevoegd om uitspraak te doen over enig geschil met betrekking tot de contractuele relatie tussen De Leverancier en de Opdrachtgever.

16. Marketingdiensten

16.1. De Leverancier kan op verzoek van de Opdrachtgever diens aanwezigheid op sociale media (bv. Twitter, Facebook) beheren door hierop volgens gemaakte afspraken berichten te plaatsen. De Opdrachtgever erkent dat De Leverancier hierbij afhankelijk is van de voorwaarden en de beschikbaarheid van deze sociale media, waarvoor zij geen enkele verantwoordelijkheid kan dragen.

16.2. De Leverancier draagt de grootste zorg om deze berichten correct te plaatsen, maar is niet aansprakelijk voor gebeurlijke gevolgen van het (kortstondig) verkeerdelijk plaatsen van berichten, zoals imagoschade of vorderingen van derden.

16.3. In het kader van e-commerce of mailing opdrachten die De Leverancier voor de Opdrachtgever uitvoert of organiseert, draagt De Leverancier de grootste zorg om deze opdrachten correct uit te voeren. De Leverancier is echter niet aansprakelijk voor gebeurlijke gevolgen van eventuele fouten of nalatigheden begaan in de uitvoering van deze opdrachten.

17. Wijziging van de algemene voorwaarden

17.1. De Leverancier behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en deze vervolgens op haar website beschikbaar te stellen, waarbij De Leverancier steeds aan de hand van een datum de inwerkingtreding van de gewijzigde algemene voorwaarden zal aangeven. De datum van inwerkingtreding kan ten vroegste de datum zijn waarop de gewijzigde algemene voorwaarden op de website van De Leverancier worden geplaatst.

17.2. De Opdrachtgever wordt geacht in te stemmen met de gewijzigde algemene voorwaarden indien deze zich niet binnen de 30 dagen na de datum van inwerkingtreding ervan heeft verzet tegen de inwerkingtreding van de gewijzigde algemene voorwaarden. In geval van verzet blijft de vorige versie van de algemene voorwaarden van toepassing op de contractuele relatie tussen die Opdrachtgever en De Leverancier, maar heeft De Leverancier de mogelijkheid om binnen de 30 dagen na ontvangst van het verzet van de Opdrachtgever, de samenwerking met de Opdrachtgever onmiddellijk stop te zetten met recht op facturatie van de op dat ogenblik reeds geleverde diensten en zonder dat enige schadevergoeding aan de Opdrachtgever is verschuldigd.

17.3. De Leverancier publiceert bij elke aanpassing van zijn algemene voorwaarden deze aanpassing op zijn website www.strongandbold.be.